ASANAS MANDALA

SURYA NAMASKAR

CHANDRA NAMASKAR

ADHO MUKHA SVANASANA

ARDHA CHANDRASANA

BHUJANGASANA

CHATURANGA DANDASANA

GARUDASANA

KUMBHAKASANA

MALASANA

NATARAJASANA

PADA PRASARANASANA

PARIVRITTA PARSVAKONASANA

PARIVRITTA TRIKONASANA

PARSVOTTANASANA

PINCHA MAYURASANA

SIMHASANA

TADASANA

URDHVA DANURASANA

UTKATASANA

UTTANASANA

UTTHITA HASTA PADANGUSTHASANA

UTTHITA TRIKONASANA

VIRABHADRASANA I + III

VIRABHADRASANA II

VRIKSHASANA